Dodano: 0
Polityka prywatności
Szanowni Państwo,

Od dnia 25 maja 2018 r. zacznie obowiązywać  Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i ich swobodnego przepływu  (RODO).

W związku z powyższym, zgodnie z art. 13 ust. 1 RODO, informujemy,  że Państwa dane osobowe lub dane osobowe Państwa przedstawicieli są przetwarzane zgodnie z art. 6 ust. 1 pkt a b, c oraz f RODO:

• w celu podjęcia działań przed zawarciem umowy - na żądanie osoby, której dane dotyczą oraz w celu realizacji umowy i są przechowywane przez okres obowiązywania umowy a po jego upływie przez okres niezbędny do:

- posprzedażowej obsługi klienta ( obsługi reklamacji),
- zabezpieczenia i dochodzenia ewentualnych roszczeń przysługujących administratorowi,
- wypełnienia obowiązku prawnego Administratora (wynikającego z przepisów podatkowych i rachunkowych).

• w celu marketingu  produktów lub usług własnych -  wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane:

- w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody – do czasu jej cofnięcia,
- w przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora – do czasu zgłoszenia sprzeciwu  przez osobę, której dane dotyczą.

• dochodzenia lub zabezpieczania ewentualnych  roszczeń Administratora – wówczas Państwa dane będą przechowywane do czasu przedawnienia roszczeń,
• w celu tworzenia statystyk i zestawień na potrzeby własne -  wówczas Państwa dane osobowe będą przechowywane przez okres 3 lat od ustania współpracy handlowej.

Jednocześnie informujemy, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowe „LEGS” spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Aleksandrowie Łódzkim, 95-070, ul. Zgierska 48/52 KRS 0000040055.
2) W razie jakichkolwiek wątpliwości związanych z przetwarzaniem dotyczących Państwa danych, proszę nie wahać się skontaktować z nami pod adresem e-mail: rodo@legs.com.pl.
3) Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być następujące kategorie podmiotów:

- dostawcy usług zaopatrujący P.P.H. „LEGS” sp. z o.o. w rozwiązania techniczne oraz organizacyjne umożliwiające bieżące zarządzanie organizacją (w szczególności dostawcy usług teleinformatycznych, prawniczych, windykacyjnych, firmy kurierskie i pocztowe, firmy profesjonalnie utylizujące dokumenty i dyski twarde itp.,
- organy nadzorujące przestrzeganie prawa, organy regulacyjne i inne organy administracji publicznej, w zakresie w jakim jest to rzeczywiście niezbędne i wymagane w myśl bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa i w sposób zgodny z tymi przepisami.

4) Pani/Pana  dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich.
5) Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
6) Jeśli uzna Pan/Pani, iż przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych narusza przepisy RODO, przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia skargi do polskiego organu nadzorczego lub organu nadzorczego innego państwa członkowskiego Unii Europejskiej, właściwego ze względu na miejsce domniemanego naruszenia przepisów RODO
7) W przypadku danych osobowych przetwarzanych na podstawie odrębnej zgody - podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, przy czym ma Pan. Pani prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie
8) Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany.
9) Zgodnie z art. 21 ust. 4 RODO informujemy, iż przysługuje Pani/Panu prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania dotyczących Pani/Panu danych osobowych. Sprzeciw należy złożyć na adres wskazany w pkt 1 lub przesłać na adres e-mail: rodo@legs.com.pl . Zgodnie z art. 21 ust. 1 RODO, składając sprzeciw, należy wskazać jego przyczyny związane z Pani/Pana szczególną sytuacją.

Zarząd P.P.H. „LEGS” sp. o.o.